Chỉ khai báo proxy khi dùng mạng internet của Trường.

 Vào các trình duyệt web khai báo "proxy2.hcmuaf.edu.vn    - port 8080", để truy cập CSDL toàn văn.

 

 

 

Số lần xem trang : :5876
Nhập ngày : 15-08-2008
Điều chỉnh lần cuối :23-06-2016

Cơ sở dữ liệu toàn văn

Trang liên kết