Cây sầu riêng ở Việt Nam/ Trần Thế Tục,Chu Doãn Thành. - H.: Nông nghiệp, 2004

Cây sầu riêng

 Cây sầu riêng ở Việt Nam/ Trần Thế Tục,Chu Doãn Thành. - H.: Nông nghiệp, 2004

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp thông tin về sự sinh trưởng, phát triển cũng như kỹ thuật trồng, chăm sóc cây sầu riêng phù hợp với điều kiện tại Việt Nam giúp người nông dân tăng thu nhập cho hiệu quả kinh tế cao

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-30 09:45:00

Trang liên kết