Ca cao, cà phê, tiêu, sầu riêng: Kỹ thuật trồng & chăm sóc/ Trần Văn Hòa ch.b.; [và nh.ng.khác]. - Tp Hồ Chí Minh: Trẻ, 1999

Cây sầu riêng

 Ca cao, cà phê, tiêu, sầu riêng: Kỹ thuật trồng & chăm sóc/ Trần Văn Hòa ch.b.; [và nh.ng.khác]. - Tp Hồ Chí Minh: Trẻ, 1999

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ca cao, cà phê, tiêu, sầu riêng cho năng xuất cao

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-30 09:48:00

Trang liên kết