Phòng trừ sâu bệnh hại cây họ cam/ Vũ Công Hậu. - H.: Nông nghiệp, 1994

Cây cam

 Phòng trừ sâu bệnh hại cây họ cam/ Vũ Công Hậu. - H.: Nông nghiệp, 1994

Tóm tắt: Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại trên cây họ cam quýt

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-30 11:08:00

Trang liên kết