Biện pháp phòng trị côn trùng và nhện gây hại cây ăn trái: Mảng cầu ta, mảng cầu xiêm, mận/ Nguyễn Thị Thu Cúc

Cây mận

 Biện pháp phòng trị côn trùng và nhện gây hại cây ăn trái: Mảng cầu ta, mảng cầu xiêm, mận/ Nguyễn Thị Thu Cúc.  2002

Tóm tắt: Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh , côn trùng và nhện hại tren cây ăn trái: mãng cầu ta, mãng cầu xiêm, mận

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-30 11:25:00

Trang liên kết