Cây có củ và cây chuối trong dinh dưỡng con người./ FAO

Cây chuối

 Cây có củ và cây chuối trong dinh dưỡng con người: Sách được xuất bản với sự thỏa thuận của tổ chức lương thực và nông nghiệp liên hợp quốc. - H.: Nông nghiệp, 1992

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp thông tin về đặc điểm sinh học, giá trị dinh dưỡng của cây chuối và một số cây có củ

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-12-04 09:46:00

Trang liên kết