Trồng nho / Phạm Hữu Nhượng...[và những người khác].

Cây nho

 Trồng nho / Phạm Hữu Nhượng...[và những người khác]. - Tp.Hồ Chí Minh : Nông nghiệp, 2006

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp thông tin về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây nho

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-12-04 09:49:00

Trang liên kết