Kỹ thuật trồng nho/ Phạm Hữu Nhượng, [và nh. ng. khác].

Cây nho

 Kỹ thuật trồng nho/ Phạm Hữu Nhượng, [và nh. ng. khác]. - H.: Nxb. Hà Nội, 2004

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp thông tin về kỹ thuật trồng nho cho năng xuất cao

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

 

2017-12-04 09:50:00

Trang liên kết