Cải thiện ngành trồng dừa tại Việt Nam/ Tôn Thất Trình.

Cây dừa

 Cải thiện ngành trồng dừa tại Việt Nam/ Tôn Thất Trình. - Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 1974

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp thông tin về các biện pháp cải thiện kỹ thuật, hiệu quả kinh tế cho ngành trồng dừa tại Việt Nam

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-12-04 09:53:00

Trang liên kết