Cây dừa/ Y.Fre Mond,R.Ziler,M.de Nuce de Lamothe; Đặng Xuân Nghiêm

Cây dừa

 Cây dừa/ Y.Fre Mond,R.Ziler,M.de Nuce de Lamothe; Đặng Xuân Nghiêm...[et all]. - H.: Nông nghiệp, 1991

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp thông tin về đặc điểm sinh thái, sinh trưởng và phát triển của cây dừa

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-12-04 09:55:00

Trang liên kết