Cây cao su/ Trần Nguyên Khang

Cây cao su/ Trần Nguyên Khang

 Cây cao su/ Trần Nguyên Khang, Thái Bá Trừng, Nguyễn Xuân Hiển. - H.: Khoa học Kỹ thuật, 1979

Tóm tắt: Đặc điểm sinh học và phát triển của cây cao su. Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cao su. 

Nơi lưu trữ: Thư viện đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-05 11:07:00

Trang liên kết