Kỹ thuật trồng, chăm sóc và khai thác cây cao su

Kỹ thuật trồng, chăm sóc và khai thác cây cao su

 Kỹ thuật trồng, chăm sóc và khai thác cây cao su ( Hevea Brasiliensic)/ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. - Tp. Hồ Chí Minh: Nông nghiệp,1988

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn./ Cục Khuyến nông và Khuyến lâm - Viện nghiên cứu cây cao su Việt Nam

Tóm tắt: Tài liệu của Viện nghiên cứu cây cao su Việt Nam, thông tin về kỹ thuật trồng, chăm sóc và khai thác cây cao su tại Việt Nam

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh


 

2018-03-05 11:17:00

Trang liên kết