Lân với cây cà phê chè

Lân với cây cà phê chè

 Lân với cây cà phê chè/ Nguyễn Khả Hòa.- H.: Nông nghiệp, 1994

Tóm tắt: Tài liệu nêu lên vai trò của phân bón Lân trong việc chăm sóc cây cà phê chè. Việc bón Lân đúng kỹ thuật ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng của cây cà phê chè.

Vị trí lưu trữ: Thư viện đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh

 

 

2018-03-05 11:31:00

Trang liên kết