Cây cà phê ở Việt Nam

Cây cà phê ở Việt Nam

 Cây cà phê ở Việt Nam/ Đoàn Triệu Nhạn ch.b.; Hoàng Thanh Tiệm, Phan Quốc Sủng. - H.: Nông nghiệp, 1999

Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu chi tiết đặc tính sinh học của cây cà phê theo từng vùng miền đặc trưng của nước ta. Đồng thời nêu lên hiệu quả kinh tế mà cây cà phê mang lại, việc nghiên cứu các biện pháp để tăng năng suất và sản lượng của cây cà phê. Đây là tài liệu cần thiết cho người trồng cây cà phê ở Việt Nam

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-05 11:35:00

Trang liên kết