Cây chè Việt Nam: Sản xuất - chế biến - tiêu thụ

Cây chè Việt Nam: Sản xuất - chế biến - tiêu thụ

 Cây chè Việt Nam: Sản xuất - chế biến - tiêu thụ/ Đỗ Ngọc Quỹ. - Nghệ An: Nxb. Nghệ An, 2003

Tóm tắt: Đặc điểm sinh học, kỹ thuật trồng, chăm sóc, chế biến và bảo quản cây chè. Đồng thời nghiên cứu thị trường tiêu thụ cây chè tại Việt Nam

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh

 

 

2018-03-05 15:25:00

Trang liên kết