Cây đậu xanh

Cây đậu xanh

 

 Cây đậu xanh/ Trần Đình Long, Lê Khả Tường. - H.: Nông nghiệp, 1998.

Tóm tắt: Thông tin về đặc điểm sinh thái, phát triển, kỹ thuật trồng của cây đậu xanh

Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

2018-03-06 15:55:00

Trang liên kết