Chế biến đường mía qui mô nhỏ và sử dụng các phụ phẩm

Chế biến đường mía qui mô nhỏ và sử dụng các phụ phẩm

 

 Chế biến đường mía qui mô nhỏ và sử dụng các phụ phẩm/ ISSAY ISAIAS. - H.: Nông Nghiệp, 1990.

Tóm tắt: Kỹ thuật và công nghệ chế biến đường mía và các phụ phẩm

Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-06 16:01:00

Trang liên kết