Giới thiệu giống mía năng suất, chất lượng cao

Giới thiệu giống mía năng suất, chất lượng cao

 

 Giới thiệu giống mía năng suất, chất lượng cao/ Bộ Nông nghiệp và PTNT. - H.: Nông nghiệp, 2000.

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp danh sách, đặc điểm của các giống mía có năng suất và chất lượng cao

Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


 

2018-03-06 16:07:00

Trang liên kết