Công nghệ và thiết bị ép mía

Công nghệ và thiết bị ép mía

 

 

 Công nghệ và thiết bị ép mía / Lê Văn Lai d. và [nh. ng. khác hđ.]. - H.: Nông nghiệp, 1996.

Tóm tắt: Công nghệ và thiết bị sản xuất sản phẩm từ cây mía

Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-06 16:24:00

Trang liên kết