Cây dứa

Cây dứa

 

 Cây dứa/ Caude Py, M.-A.Tisseau; Ưng Định. - H.: Nông thôn, 1973

Tóm tắt: Đặc điểm sinh thái và phát triển của cây dứa

Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

 

2018-03-06 16:28:00

Trang liên kết