Các công trình nghiên cứu khoa học về cây bông

Các công trình nghiên cứu khoa học về cây bông

 

 

Các công trình nghiên cứu khoa học về cây bông/ Công ty bông Việt Nam.- Tp. Hồ Chí Minh: Nông nghiệp, 2000

Tóm tắt: Tài liệu tổng hợp những công trình nghiên cứu, cung cấp thông tin khoa học về cây bông.

Vị trí lưu trữThư viện ĐH Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-06 16:39:00

Trang liên kết