Kỹ thuật sản xuất hạt giống nguyên chủng và xác nhận của lúa thường

Kỹ thuật sản xuất hạt giống nguyên chủng và xác nhận của lúa thường

 

 

 Kỹ thuật sản xuất hạt giống nguyên chủng và xác nhận của lúa thường:/ Trần Ngọc Trang. - H.: Nông nghiệp, 2007

Tóm tắt: Kỹ thuật sản xuất các giống lúa nguyên chủng và các giống lúa thường

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-07 11:16:00

Trang liên kết