Thị trường lúa gạo Nam Kỳ (1860 - 1945)

Thị trường lúa gạo Nam Kỳ (1860 - 1945)

 

 

 Thị trường lúa gạo Nam Kỳ (1860 - 1945)/ Nguyễn Phan Quang- Tp. Hồ Chí Minh.: Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 2004

Tóm tắt: Các đặc điểm, diễn biến thị trường lúa gạo Nam Kỹ thời kỹ 1860 - 1945

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-07 11:19:00

Trang liên kết