Cơ sở di truyền tính chống chịu đối với thiệt hại do môi trường của cây lúa

Cơ sở di truyền tính chống chịu đối với thiệt hại do môi trường của cây lúa

 

 

 Cơ sở di truyền tính chống chịu đối với thiệt hại do môi trường của cây lúa/ Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang- H..: Nông nghiệp, 2003. 

Tóm tắt: Đặc điểm về cơ sở di truyền, chống chịu đối với bệnh tật và thiệt hại môi trường đối với cây lúa

 Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-07 11:22:00

Trang liên kết