Cỏ dại ruộng lúa nước tại Việt Nam

Cỏ dại ruộng lúa nước tại Việt Nam

 

 

 Cỏ dại ruộng lúa nước tại Việt Nam/ Dương Văn Chín, [và nh. ng. khác]. - Tp. Hồ Chí Minh: Nông nghiệp, 2003.

Tóm tắt: Các loại cỏ dại và biện pháp phòng trừ cỏ dại cho cây lúa nước tại Việt Nam

 Vị trí lưu trThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-07 11:24:00

Trang liên kết