Hướng dẫn quản lý dịch hại tổng hợp trên lúa (IPM)

Hướng dẫn quản lý dịch hại tổng hợp trên lúa (IPM)

 

 

 Hướng dẫn quản lý dịch hại tổng hợp trên lúa (IPM)/ Trung tâm Khuyến nông - Chi cục Bảo vệ Thực vật- [Kh.đc]: [Kh.nxb], 1995

Tóm tắt: Hướng dẫn kỹ thuật quản lý dịch hại trên cây lúa

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-07 11:27:00

Trang liên kết