Danh mục các loài sâu hại lúa và thiên địch của chúng ở Việt Nam

Danh mục các loài sâu hại lúa và thiên địch của chúng ở Việt Nam

 

 

 Danh mục các loài sâu hại lúa và thiên địch của chúng ở Việt Nam/ Phạm Văn Lầm. - H.: Nông nghiệp, 2000

Tóm tắt:  Danh mục các loài sâu hại lúa và thiên địch của chúng ở Việt Nam, biện pháp phòng trừ.

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-13 09:49:00

Trang liên kết