Bạn nhà nông. Tập 1: Đa dạng hóa sản xuất trên nền lúa.

Bạn nhà nông. Tập 1: Đa dạng hóa sản xuất trên nền lúa.

 

 

Bạn nhà nông. Tập 1: Đa dạng hóa sản xuất trên nền lúa. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ, 2001.

Tóm tắt: Các phương pháp đa dạng hóa sản xuất trên nền cây lúa

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


 

2018-03-13 10:27:00

Trang liên kết