Canh tác kết hợp lúa - vịt, ích lợi toàn diện

Canh tác kết hợp lúa - vịt, ích lợi toàn diện

 

 

 Canh tác kết hợp lúa - vịt, ích lợi toàn diện/ Trần Văn Như, Phạm Công Phin. - Hải Phòng: Nxb.Hải Phòng, 1999

Tóm tắt: Phương pháp và kỹ thuật canh tác kết hợp trồng lúa và nuôi vịt, những lợi ích toàn diện

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-13 10:30:00

Trang liên kết