Lúa gạo Việt Nam trước thiên niên kỷ mới - Hướng xuất khẩu

Lúa gạo Việt Nam trước thiên niên kỷ mới - Hướng xuất khẩu

 

 

 Lúa gạo Việt Nam trước thiên niên kỷ mới - Hướng xuất khẩu/ Nguyễn Trung Vãn. - H.: Chính trị Quốc gia, 2001.

Tóm tắt: Vị thế, hướng xuất khẩu cây lúa gạo Việt Nam trước thiên niên kỷ mới

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-13 10:53:00

Trang liên kết