Cẩm nang canh tác lúa ngắn ngày ở Đồng bằng sông Cửu Long theo qui trình 4K: Tài liệu tập huấn

Cẩm nang canh tác lúa ngắn ngày ở Đồng bằng sông Cửu Long theo qui trình 4K: Tài liệu tập huấn

 

 

 Cẩm nang canh tác lúa ngắn ngày ở Đồng bằng sông Cửu Long theo qui trình 4K: Tài liệu tập huấn/ Mai Thành Phụng ch.b,[và nh. ng. khác]. - H.: Nông nghiệp, 2004.

Tóm tắt: Cẩm nang canh tác lúa ngắn ngày ở Đồng bằng sông Cửu Long theo qui trình 4K

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-13 11:38:00

Trang liên kết