Ứng dụng công nghệ trong sản xuất lúa

Ứng dụng công nghệ trong sản xuất lúa

 

 

 Ứng dụng công nghệ trong sản xuất lúa/ Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó. - H.: Lao động, 2006

Tóm tắt: Ứng dụng  khoa học kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất lúa

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-13 11:39:00

Trang liên kết