Cơ sở di truyền và kỹ thuật gây tạo, sản xuất lúa lai

Cơ sở di truyền và kỹ thuật gây tạo, sản xuất lúa lai

 

 

 Cơ sở di truyền và kỹ thuật gây tạo, sản xuất lúa lai/ Trần Duy Qúy. - H.: Nông nghiệp, 1994. 

Tóm tắt: Cơ sở đặc điểm di truyền và kỹ thuật gây tạo, sản xuất lúa lai

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


 

2018-03-13 15:42:00

Trang liên kết