Kỹ thuật trồng các giống lúa mới

Kỹ thuật trồng các giống lúa mới

 

 

 Kỹ thuật trồng các giống lúa mới/ Trương Đích- H.: Nông nghiệp, 2000.

Tóm tắt: Đặc điểm và kỹ thuật trồng các giống lúa mới

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-13 15:44:00

Trang liên kết