Sản xuất hạt giống nguyên chủng và F1 của lúa lai "3 dòng" và "2 dòng"

Sản xuất hạt giống nguyên chủng và F1 của lúa lai "3 dòng" và "2 dòng"

 

 

 Sản xuất hạt giống nguyên chủng và F1 của lúa lai "3 dòng" và "2 dòng"/ Trần Ngọc Trang. - H.: Nông nghiệp, 2001

Tóm tắt: Đặc điểm sinh thái và kỹ thuật sản xuất hạt giống nguyên chủng và F1 của lúa lai "3 dòng" và "2 dòng

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-13 15:45:00

Trang liên kết