Cơ sở di truyền và công nghệ sản xuất lúa lai

Cơ sở di truyền và công nghệ sản xuất lúa lai

 

 

 Cơ sở di truyền và công nghệ sản xuất lúa lai/ Trần Duy Quý- In lần thứ 2 có bổ sung, sửa chữa. - H.: Nông nghiệp, 2000. 

Tóm tắt: Đặc điểm về cơ sở di truyền và công nghệ sản xuất lúa lai

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-13 15:46:00

Trang liên kết