Sản xuất lúa gạo thế giới hiện trạng và khuynh hướng phát triển trong thế kỷ 21

Sản xuất lúa gạo thế giới hiện trạng và khuynh hướng phát triển trong thế kỷ 21

 

 

 Sản xuất lúa gạo thế giới hiện trạng và khuynh hướng phát triển trong thế kỷ 21/ Trần Văn Đạt. - Tp. HCM.: Nông nghiệp, 2005. 

Tóm tắt: Những đặc điểm sản xuất lúa gạo thế giới hiện trạng và khuynh hướng phát triển trong thế kỷ 21

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-13 15:51:00

Trang liên kết