Tiến trình phát triển sản xuất lúa gạo tại Việt Nam từ thời nguyên thủy đến hiện đại

Tiến trình phát triển sản xuất lúa gạo tại Việt Nam từ thời nguyên thủy đến hiện đại

 

 

 Tiến trình phát triển sản xuất lúa gạo tại Việt Nam từ thời nguyên thủy đến hiện đại/ Trần Văn Đạt. - Tái bản lần 1. - Tp. Hồ Chí Minh.: Nông nghiệp, 2004. 

Tóm tắt: Đặc điểm tiến trình phát triển sản xuất lúa gạo tại Việt Nam từ thời nguyên thủy đến hiện đại

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


 

2018-03-13 15:53:00

Trang liên kết