Tóm tắt chiến lựơc quốc gia sau thu hoạch lúa, ngô, đậu tương và lạc đến năm 2020

Tóm tắt chiến lựơc quốc gia sau thu hoạch lúa, ngô, đậu tương và lạc đến năm 2020

 

 

 Tóm tắt chiến lựơc quốc gia sau thu hoạch lúa, ngô, đậu tương và lạc đến năm 2020/ Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn - DANIDA. - H.: Nông nghiệp, 2007

Tóm tắt:  Tóm tắt chiến lựơc quốc gia sau thu hoạch lúa, ngô, đậu tương và lạc đến năm 2020

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-13 15:55:00

Trang liên kết