Kỹ thuật gieo vãi lúa trên ruộng nước

Kỹ thuật gieo vãi lúa trên ruộng nước

 

 

Kỹ thuật gieo vãi lúa trên ruộng nước/ Đinh Văn Lữ, Nguyễn Phúc Tề,.... - H.: Nông Nghiệp, 1976

Tóm tắt: Đặc điểm về kỹ thuật gieo vãi lúa trên ruộng nước

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-14 10:15:00

Trang liên kết