Cây lúa cạn.

Cây lúa cạn.

 

 

 Cây lúa cạn. - H.: Đại học giáo dục và chuyên nghiệp, 1989

Tóm tắt: Đặc điểm sinh thái, phát triền và kỹ thuật chăm sóc cây lúa cạn

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


 

2018-03-14 10:23:00

Trang liên kết