Bệnh lúa vàng lụi

Bệnh lúa vàng lụi

 

 

 Bệnh lúa vàng lụi/ Đường Hồng Dật- H.: Khoa học, 1968

Tóm tắt: Đặc điểm và cách phòng trừ bệnh lúa vàng lụi

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-14 10:57:00

Trang liên kết