Sinh lý cây lúa

Sinh lý cây lúa

 

 

 Sinh lý cây lúa / Togari...[et al]. - H.: Nông nghiệp, 1977

Tóm tắt: Đặc điểm sinh lý, sinh trưởng và phát triển của cây lúa

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-14 10:58:00

Trang liên kết