Hiệu lực Apatit Lào Cai bón cho lúa ở miền Bắc Việt Nam

Hiệu lực Apatit Lào Cai bón cho lúa ở miền Bắc Việt Nam

 

 

 Hiệu lực Apatit Lào Cai bón cho lúa ở miền Bắc Việt Nam / Lê Văn Căn. - H: Khoa học, 1965

Tóm tắt: Tác dụng của  Apatit Lào Cai bón cho lúa ở miền Bắc Việt Nam

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-14 11:13:00

Trang liên kết