Những vấn đề chủ yếu về kỹ thuật tăng năng xuất lúa ở Liên Xô

Những vấn đề chủ yếu về kỹ thuật tăng năng xuất lúa ở Liên Xô

 

 Những vấn đề chủ yếu về kỹ thuật tăng năng xuất lúa ở Liên Xô / Đoàn Doãn Hùng. - H: Nông nghiệp, 1979

Tóm tắt: Thông tin về những vấn đề chủ yếu về kỹ thuật tăng năng xuất lúa ở Liên Xô

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-14 11:18:00

Trang liên kết