Tri thức dân gian trong canh tác cây lúa nước của người Pa Dí ở Lào Cai

Tri thức dân gian trong canh tác cây lúa nước của người Pa Dí ở Lào Cai

 

 

 

 Tri thức dân gian trong canh tác cây lúa nước của người Pa Dí ở Lào Cai / Bùi Quốc Khánh.. - Hà Nội : Thời đại, 2013

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng cây lúa nước của người Pa Dí ( Lào Cai) theo kinh nghiệm dân gian

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-14 11:27:00

Trang liên kết