Khoa học về cây lúa : Di truyền và chọn giống

Khoa học về cây lúa : Di truyền và chọn giống

 

 

 Khoa học về cây lúa : Di truyền và chọn giống / Nguyễn Thị Lang, Bùi Chí Bửu.. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2013

Tóm tắt: Những đặc tính di truyền và phương pháp chọn giống cây lúa

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-14 11:50:00

Trang liên kết