Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp lần thứ 6 - 2012 : Chuyên đề : Liên kết sản xuất lúa theo cánh đồng mẫu lớn

Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp lần thứ 6 - 2012 : Chuyên đề : Liên kết sản xuất lúa theo cánh đồng mẫu lớn

 

 

 Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp lần thứ 6 - 2012 : Chuyên đề : Liên kết sản xuất lúa theo cánh đồng mẫu lớn / Phan Huy Thông ... [và những người khác].. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2012

Tóm tắt: Phương pháp, kỹ thuật liên kết sản xuất lúa theo cánh đồng mẫu lớn

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-14 11:52:00

Trang liên kết