Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp lần thứ 5 - 2010 : Chuyên đề : Sản xuất lúa theo gap

Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp lần thứ 5 - 2010 : Chuyên đề : Sản xuất lúa theo gap

 

 

 Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp lần thứ 5 - 2010 : Chuyên đề : Sản xuất lúa theo gap / Mai Thành Phụng chủ biên ... [và những người khác].. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2010

Tóm tắt: Kỹ thuật sản xuất lúa theo tiêu chuẩn GAP

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-14 11:54:00

Trang liên kết