Hỏi - đáp về trồng và chăm sóc Ngô - Khoai - Sắn: Mô hình phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường

Hỏi - đáp về trồng và chăm sóc Ngô - Khoai - Sắn: Mô hình phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường

 

 

 Hỏi - đáp về trồng và chăm sóc Ngô - Khoai - Sắn: Mô hình phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường / Phan Công Chứng. - Thanh Hóa: Nxb.Thanh Hóa, 2006.

Tóm tắt:  Hỏi - đáp về trồng và chăm sóc Ngô, mô hình phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-14 15:48:00

Trang liên kết